Choď na obsah Choď na menu
 


OBEŽNÍK na 2020

 

https://www.srzmt.sk/index.php/obeznik-o-platbach
 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, MESTSKÁ ORGANIZÁCIA MARTIN, STRÁNE 53, 036 01 MARTIN

OBEŽNÍK

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení na rybolov v roku 2020

 1. Kaprové vody

Kód

Druh povolenia

Cena

KZ

Kaprové zväzové

 

40 €

-     člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

KZ-D

Kaprové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

-dieťa si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia pre deti, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

 

10 €

KM

Kaprové miestne

40 €

KM-X

 Kaprové miestne pre dôchodcov, ženy, hospodárov, brigádnických, športových referentov, študentov denného štúdia a členov výboru obvodných organizácií

35 €

KM-Ml

Kaprové miestne pre mládež (15 – 17 rokov)

25 €

KM-RS

Kaprové miestne pre rybársku stráž - zľava

do 100%

-     pri zľave 100%

2 €

KM-ZŤP

Kaprové miestne pre občanov ZŤP, ZŤP-S

30 €

KM-D

Kaprové miestne pre deti (6 – 14 rokov)

10 €

KM-B

Kaprové miestne pre deti do 6 rokov

bezplatne

 1. Pstruhové vody

Kód

Druh povolenia

Cena

PM

Pstruhové miestne

30 €

PM-Zľ

Pstruhové miestne so zľavou (nahrádza dodatkové povolenie)

20 €

PM-D

Pstruhové miestne pre deti (6 - 14 rokov)

15 €

 1. Lipňové vody

Kód

Druh povolenia

Cena

LZ

Lipňové zväzové

 

40 €

-     člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení lipňového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

LM

Lipňové miestne

30 €

LM-D

Lipňové miestne pre deti (6 – 14 rokov)

17 €

LM-X

Lipňové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

10 €

 1. Hosťovacie povolenia

Kód

Druh povolenia

Cena

H-KMD

Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

H-KMT

týždenné

30 €

H-PSM

Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

H-LM

Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

 1. Povolenie pre nečlenov SRZ

Kód

Druh povolenia

Cena

N-KMD

Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

20 €

N-LMD

Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

20 €

N-PMD

Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin)

Denné

20 €

 1. Ostatné platby

Kód

Názov

Cena

ČL-D

Členská známka – dospelí (z toho účelovo viazaný finančný príspevok 10 € na investičné akcie)

35 €

ČL-M

Členská známka - mládež

17 €

 

Kód

Názov

Cena

Z

Zápisné nového člena

40 €

OBN-S

splnené

Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí majú splnenú brigádnickú povinnosť za

rok 2019

40 €

OBN-N

nesplnené

Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí nemajú odpracovanú brigádu     za rok

2019 (40 € obnova členstva + 40 € za 8 hodín brigád).

80 €

OBN-N

nesplnené

Zápisne člena pri obnovení členstva, ktoré mu zaniklo viac ako pred jedným rokom resp. člen nepožiadal o jeho prerušenie do 31. marca kalendárneho roku a to podaním

písomnej žiadosti.

 

80 €

Leg.

Členská legitimácia (dospelí, mládež)

1 €

Zákon

Zákon č. 216/2018

1 €

Mapa

Mapa revírov MsO SRZ Martin

1 €

Stan.

Stanovy SRZ (aktualizovaná verzia po Mimoriadnom sneme SRZ)

2 €

Dup.

 

 

Poplatok za vydanie duplikátov

miestneho povolenia

2 €

zväzového povolenia

35 €

členského - dospelí

6 €

členského - mládež

6 €

K

Stolový kalendár

2 €

 

 1. Príklad platby:

-     Dospelí členovia                        ČL-D 35 € + KM 40 € + KZ 40 € = 115 €

-     Mládež (15-17 rokov)                ČL-M 17 € + KM-ML 25 € + KZ 40 € = 82 €

H)Všeobecné ustanovenia

 1. Platenie za povolenie na rybolov a vydávanie povolení sa uskutoční na základe stanoveného harmonogramu. Miesto a termíny výdaja sú zverejnené v informačných skrinkách obvodných organizácií, na internetovej stránke www.srzmt.sk a v tomto obežníku.

 

2.Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov

 1. V hotovosti na výdajných miestach podľa stanoveného harmonogramu v tomto obežníku.

 

 1.  Bankovým  prevodom  v termíne  od   01.  01.  2020  do  31.  03.  2020  na  účet,  číslo  účtu.:  IBAN:     SK 95 0900 0000 0000 61324797. Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, P, KM) a rozpis platby zašlite na e-mail: srzmartin@srzmt.sk. Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie. Zúčtovanie platieb je

 vykonávané vždy k 15-temu a ku koncu mesiaca. Po tomto termíne si prevezmete doklady v predajni

 rybárskych potrieb KEVIN, Štúrovo námestie 112, Martin v otváracích hodinách.

 

 1.  Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2019 je člen povinný odovzdať

 do 15. januára 2020. Tento záznam môže člen odovzdať pri výdaji povolení (avšak len do 15.1.2020), zaslať poštou alebo osobne doručiť (vložiť do poštovej schránky) na adrese SRZ MsO Martin, Stráne 53, P.O.BOX.: 167, 036 01 Martin alebo v predajniach rybárskych potrieb.

 1. V zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku MsO SRZ Martin č. B1-15/2008 a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného.
 2. V zmysle stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním žiadosti a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva podľa ustanovení uvedených v bode F) tohto obežníka.
 3. Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

 

7. Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať

 brigádu na  akciách  ObO a MsO  si brigádu v termíne  do  31.10. bežného   roku  neodpracoval,  týmto

 hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou

 vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení  členského príspevku  spolu  s príspevkom za  neodpracované  hodiny sa  bude  postupovať  podľa

„Organizačného poriadku § 4, odst. 5 a 6“.

8.Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane - osobne členom odovzdané tlačivo na Daňovom úrade Martin. Kópiu dokladu o poukázaní 2 % dane člen doručí k výboru MsO SRZ Martin do 30.10. príslušného roku. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke www.srzmt.sk

 1. Uznesením  výboru   MsO   SRZ   Martin   č.9/2004   bola   stanovená   dolná   hranica   veku   dôchodcov   na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.

 

H)HARMONOGRAM VÝDAJA POVOLENÍ NA RYBOLOV – NA VÝDAJNÝCH MIESTACH

 

 

Výdajné miesto

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

2019

2020

2020

2020

2020

2020

 

MARTIN

Súkromná škola Tomáša ZANOVITA, Ul. Východná č. 18 Martin

14.

(sobota) 09 -12,00

25.

(sobota) 09 -12,00

26.

(streda) 16,30 -17,30

28.

(sobota) 09 -12,00

25.

(sobota) 09 -12,00

13.

(streda) 16,30 -17,30

30.

(pondelok) 14 -17,00

 

 

 

 

 

TURANY

Futbalový štadión

 

11.

(sobota) 09 -12,00

 

 

SUČANY STARÁ TEHELŇA

 

15.

(sobota) 09 -12,00

PRÍBOVCE KULTÚRNY DOM

 

21.

(sobota) 09 -12,00

RH Stráne

Ul. Hrdinov SNP 53 Martin -Stráne

31.

(streda) 16,30 -

17,30

15.

(streda) 16,30 -

17,30

27.

(streda) 09 -12,00

16,30-17,30

 

 1. Termínový kalendár konania ČS obvodných organizácií MsO SRZ Martin

 

Organizácia

Dátum

Čas

Miesto

Organizácia

Dátum

Čas

Miesto

ObO-1

Stred

 

22. 02. 2020

09,00

Hurbanova

ObO-6

Turany

 

15. 02. 2020

09,00

KC

Turany

ObO-2

Sever - Košúty

 

08. 02. 2012

09,00

LF Martin (Aula)

ObO-7

Priekopa

 

15. 02. 2020

09,00

KS

Priekopa

ObO-3

Ľadoveň

 

07. 02. 2020

 

17,00

SOU

Jahodníky

ObO-8

Vrútky I.

 

15. 02. 2020

 

09,00

Katolícky

dom Vrútky

ObO-4

Podháj - Záturčie

 

01. 02. 2020

09,00

SOU

Strojárske

ObO-9

Príbovce

 

22. 02. 2020

09,00

KD

Príbovce

ObO-5

Sučany

 

22. 02. 2020

 

09,00

Stará Tehelňa

ObO-10

Vrútky II.

 

22. 02. 2020

 

09,00

V budove pošty Priekopa

 

 1. Terminovaný kalendár akcií

 

Akcia

Dátum

Čas

Miesto

Školenie nových členov

08. 02. 2020

09,00

RH Stráne

Skúšky nových členov

08. 02. 2020

11,00

Konferencia MsO SRZ

14. 03. 2020

09,00

SOU Služieb, Jahodníky

Preteky detí „Ďanovský kapor“

01. 05. 2020

08,00-11,00

Rybník Ďanová

Preteky členov obvodných organizácií

08. -10. 05. 2020

08,00-11,00

Revíri MsO SRZ MT

Preteky POLICE CARP RACE

13. -17. 05. 2020

Podľa zákona

Lipovec „veľké jazero“

Preteky členov – rybárov OR PZ Martin

16. 05. 2020

08,00-11,00

Rybník Ďanová

Preteky LCC LIPOVEC

21. -25. 05. 2020

Podľa zákona

Lipovec „CHAP“

Preteky detí MDD

30. 05. 2020

08,00-11,00

Štrkovisko Explózia

Turiansky pstruh

06. – 07. 06. 2020

08,00-11,00

Studenec - Pôtovo

Memoriál „Samuela Ivašku“

27. 06. 2020

08,00-11,00

Bude spresnené

Preteky členov - Vrútocký pstruh

29. -30. 08. 2020

08,00-11,00

Bude spresnené

Preteky členov - Športový deň

29. 08. 2020

08,00-11,00

Štrkovisko Sučany

Preteky LCC LIPOVEC

09. -06. 09. 2020

Podľa zákona

Lipovec „CHAP“

Spomienkové preteky na Petra Facunu

12. 09. 2020

08,00-11,00

Rybník Ďanová

 

 1. Zľava pre študentov vysokých škôl

Študenti denného štúdia vysokých škôl organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov sa pri uplatnení zľavy na kaprové miestne povolenie preukážu dokladom o štúdiu (Indexom).

 

l) Spoločné brigády na RH Stráne a RH Hruškov mlyn v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 10 osôb na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi RH.

07. 03. 2020 21. 03. 2020 18. 04. 2020 25. 04. 2020 19. 09. 2020 10. 10. 2020 24. 10. 2020

Začiatok  každej  brigády  o 08:00h.  Na  brigádach  sa  môžu  zúčastniť  všetci  členovia  MsO  SRZ  Martin.     So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv. Brigády sú zamerané na očistu hospodárskych stredísk organizácie.

 

m)Spoločné brigády v rámci obvodných organizácie v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 20 osôb

21. 03. 2020      28. 03. 2020      18. 04. 2020      25. 04. 2020      30. 05. 2020      10. 10. 2020

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov organizácie. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

 

n) Spoločné brigády na Štrkovisku Lipovec v čase od 08:00h do 10:00h – organizujú:

ObO 1 a ObO 2

20. 06. 2020

ObO 3 a ObO 4

18. 07. 2020

ObO 7 a ObO 10

22. 08. 2020

ObO 8

10. 10. 2020

Začiatok  každej  brigády  o 08:00h.  Na  brigádach  sa  môžu  zúčastniť  všetci  členovia  MsO  SRZ  Martin.     So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv a vrecia na odpad. Brigády sú zamerané na zber komunálneho odpadu. Garantom za organizáciu brigády je príslušná ObO.

 • Vojenský výcvik na vodnom cvičisku ONTÁRIO – v termíne 20. 04. -12. 06. 2020 od pondelka do piatku  v čase 08:00 -15:00h vo vyhradenom priestore.

c)Predaj miestnych hosťovacích povolení v predajniach rybárskych potrieb v otváracích hodinách:

 • KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.
 • Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.
 • Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany